• Koffie & thee voor 10:00 besteld, morgen geleverd
  • Gratis bezorging vanaf €100,-
  • We helpen je graag via 030-2977000

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL BV. Webshop

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1          Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de webshop (de Webshop) van JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL BV. (JDE PRO), onderdeel van JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) worden gedaan.

1.2          De Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde door JDE worden gewijzigd. De gewijzigde Verkoopvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de website.


Artikel 2. Bestellen en betalen

2.1          De Webshop is uitsluitend bedoeld voor in Nederland gevestigde bedrijven met een registratie bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. JDE PRO neemt geen bestellingen aan voor leveringen in het buitenland.

2.2          Bestellingen kunnen worden geplaatst op de manier zoals weergegeven op de website onder Bestelproces.

2.3         De in de Webshop vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s vermeld. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij bestellingen onder het bedrag van € 100 exclusief BTW wordt € 4,95 exclusief BTW aan verzendkosten in rekening gebracht.

2.4          Met het inwisselen van een couponcode kunt u een korting krijgen op de voor de couponcode geselecteerde producten. Zie hier de uitleg over de werking van de couponcode.

2.5          U ontvangt één werkdag na levering van uw bestelling de bijbehorende factuur op het bij JDE PRO bekende of uitdrukkelijk overeengekomen factuuradres (of conform uw afspraken omtrent facturatie).

2.6          Indien u met enige betaling in gebreke bent, is JDE PRO gerechtigd om de betaling te verrekenen met eventuele nog te betalen vorderingen, (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en/of om (een) nieuwe bestelling(en) te weigeren. De betaaltermijn voor facturen is veertien (14) dagen.

2.7          Alle eventuele aan JDE PRO verschuldigde bedragen en de daarmee verband houdende kosten zijn direct opeisbaar. JDE PRO kan in het kader van incassomaatregelen haar vordering op u overdragen aan een derde. Alle in redelijkheid ter incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bent u verplicht te betalen.

2.8          Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden op al uw bestellingen aanvaardt.

2.9        de Koffieplanner (voorheen MyComfort) herhaalbestellingen
Met de Koffieplanner kunt u een herhaalbestelling plaatsen waardoor op het door u gekozen tijdschema automatisch een bestelling gecreëerd wordt. De kosten die bij u in rekening worden gebracht zullen bestaan uit de prijs van het product op de dag van bestelling plus eventuele belastingen. Uw herhaalbestelling zal van kracht blijven totdat u deze stopzet. U kunt deze herhaalbestelling tot 5 werkdagen voor de dag van verzending stopzetten. U kunt deze stopzetting in uw Koffieplanner account aangeven. Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaande termijn de herhaalbestelling stop te zetten. U betaalt in dat geval alleen voor de orders die naar u verstuurd zijn.

2.10      Koffie Flex bestellingen. Bij het afsluiten van een Koffie Flex abonnement door bij het bestellen 0,01 eurocent te betalen gaat u een overeenkomst aan met ons voor een periode van 1 maand. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst, wordt deze steeds automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst door één der partijen (U of WIJ) wordt opgezegd. Opzegging of aanpassing van de overeenkomst op verzoek van de klant (U) is de eerste keer kosteloos. Daarna wordt bij elke volgende wijziging 199 euro de-installatiekosten in rekening gebracht. Bij het afsluiten van uw abonnement betaalt u eerst 0,01 eurocent om uw rekeningnummer te verifiëren. De dag van installatie van de machine is de startdatum van uw abonnement en vanaf die datum zult u pas facturen ontvangen met de abonnementskosten. Machine abonnementskosten worden maandelijks in kaart gebracht. De ingrediënten (o.a. koffie) die u afneemt bij uw Flex abonnement, vallen onder de algemene voorwaarden van de Koffieplanner (artikel 2.9 op deze pagina). 


Artikel 3.  Levering

3.1          Bestellingen worden bezorgd op de manier zoals weergegeven op de website bij Bestelproces. Daar wordt tevens vermeld hoe bestellingen kunnen worden geretourneerd.

3.2          De door JDE PRO opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.3          Postbusadressen zijn uitgesloten van levering. Levering vindt uitsluitend in Nederland plaats.

3.4          De bestelde producten worden verzonden naar het bij JDE PRO bekende bezorgadres van uw organisatie. JDE PRO aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is.


Artikel 4.  Reclame en retouren

4.1          U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling, dient u JDE PRO hierover schriftelijk of per e-mail te informeren binnen een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst.

4.2          Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft JDE PRO de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, repareren (indien van toepassing) dan wel de factuurwaarde daarvan te crediteren.

4.3          Indien u zich materieel niet van een consument onderscheidt en in de uitoefening van uw beroep of bedrijf de overeenkomst met JDE PRO aangaat, welke buiten het gebied van uw eigenlijke professionele activiteit ligt, geldt dat u bij de aankoop van producten de mogelijkheid hebt de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen te ontbinden door de producten te retourneren aan JDE PRO. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn heeft u de plicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Voor de retournering van producten kunt u schriftelijk of via e-mail contact opnemen met JDE PRO.

4.4          Indien u zich materieel niet van een consument onderscheidt en in de uitoefening van uw beroep of bedrijf de overeenkomst met JDE PRO aangaat, welke buiten het gebied van uw eigenlijke professionele activiteit ligt, geldt dat u voor het retourhalen van producten binnen de hiervoor gestelde termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk of per e-mail contact dient op te nemen met JDE PRO. 

4.5          Voor het melden van een klacht kunt u hier een formulier invullen. Bij het melden van een klacht aangaande ingrediënten vragen wij om het batchnummer en lotnummer van het betreffende artikel. Dit zijn de partijgegevens van het product die vermeld staan op de verpakking. 


Artikel 5.  Aanbiedingen en overeenkomsten

5.1          Alle aanbiedingen in de Webshop zijn vrijblijvend en binden JDE PRO niet. JDE PRO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en het productaanbod te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van klaarblijkelijke typefouten. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld.

5.2          Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JDE PRO. Indien sprake is van een bestelling door een klant die zich materieel niet van een consument onderscheidt en door de uitoefening van beroep of bedrijf de overeenkomst met JDE PRO wenst aan te gaan welke buiten het gebied ligt van zijn eigenlijke professionele activiteit, geldt tevens dat de bestelling niet binnen veertien dagen door JDE PRO is geweigerd.

5.3          JDE PRO is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Het kan voorkomen dat JDE PRO bovenstaande acties niet (meer) in de aanbieding en/of het assortiment heeft. Prijswijzigingen, typefouten en uitverkocht voorbehouden.


Artikel 6.  Privacybeleid

6.1          Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met de Webshop zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE). Deze Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid van JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) zoals weergegeven op de website bij Privacy en cookies.


Artikel 7.  Aansprakelijkheid en Communicatie

7.1          Behoudens opzet of grove schuld van JDE PRO of haar leidinggevende ondergeschikten is de vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in door JDE PRO geleverde producten nooit hoger dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten. JDE PRO is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

7.2          JDE PRO is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door u of door u ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de producten.

7.3          Iedere vordering jegens JDE PRO vervalt door het enkele verloop van 5 (vijf) jaar na het ontstaan van de vordering.

7.4          Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en JDE PRO, dan wel tussen JDE PRO en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en JDE PRO, is JDE PRO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van JDE PRO of haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 8.  Overmacht

8.1          Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JDE PRO in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen zonder dat JDE PRO gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2          Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan JDE PRO kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 9.  Toepasselijk recht en geschillen

9.1          Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden, uw bestelling en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten.

9.2         In geval van een geschil is bij uitsluiting de bevoegde rechter in Amsterdam bevoegd.

 

Bedrijfsinformatie

JACOBS DOUWE EGBERTS

KVK nummer: 30035437
BTW nummer: NL001367961B01

Vestigings- en bezoekadres:
Vleutensevaart 35
3532 AD Utrecht
Postbus 2 3500 CA Utrecht

Telefoonnummer: 030-297 7000


Laatste versie:
 11 augustus 2022