Actievoorwaarden “Gratis Pickwick Tea Master Selection proefpakket”

1. Algemeen

I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het ‘Gratis Pickwick Tea Master Selection Proefpakket’ actie (hierna te noemen: "de Actie") van JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Pickwick is/zijn een geregistreerd en gedeponeerde merkna(a)m(en) van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam.

II. De Actie heeft als doel om het product “Pickwick Tea Master Selection” onder zakelijke klanten van Organisator te promoten.

III. De Actie start 25 April 2022 en eindigt 3 Juni 2022.

IV. Indien alle proefpakketten al voor de eind datum verstrekt zijn, houdt de Organisator te allen tijde het recht de Actie eerder te beëindigen.

V. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

VI. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op www.jacobsdouweegbertsprofessional.nl/acties/tea-master-selection-proefpakket/actievoorwaarden worden geplaatst, voorzien van een datum.

VII. Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

 

2. Deelname

I. Door deelname aan de Actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden.

II. Deelname aan de Actie is vrij en gratis. De deelnemer verleent toestemming aan de Organisator om telefonisch contact op te nemen m.b.t. de bevindingen van het product.

III. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen die bij de Nederlandse Kamer van Koophandel zijn ingeschreven en in het bezit zijn van een Kamer van Koophandel registratienummer.

IV. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

V. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kunt u toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten en/of klanttevredenheidsonderzoeken van Organisator.

VI. Deelnemer aan de Actie is een ieder die tijdens de Actieperiode het aanvraagformulier invult op www.jacobsdouweegbertsprofessional.nl/acties/tea-master-selection-proefpakket/

VII. Ingevulde aanvraagformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via www.jacobsdouweegbertsprofessional.nl/acties/tea-master-selection-proefpakket/

VIII. De uiterste inleverdatum van aanvraagformulieren is 3 Juni 2022.

IX. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.

X. In geval van (een redelijk vermoeden van) fraude, misbruik of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van ontvangst van het gratis proefpakket.

 

3. Gratis Pickwick Tea Master Selection proefpakket

I. Het proefpakket kan niet worden omgezet in geld. II. De Deelnemer ontvangt binnen 10 werkdagen na inleveren van het ingevulde deelname formulier het proefpakket op het door de Deelnemer ingevulde adres.

 

4. Privacy

I. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Organisator respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Persoonsgegevens hieraan stelt.

II. Organisator verzamelt en verwerkt in het kader van de Actie uw naam, achternaam, bedrijfsnaam, aankoopkanaal en e-mail adres om contact op te kunnen nemen met de aanvragers van het gratis proefpakket. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

III. Organisator bewaart uw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden uw gegevens verwijderd. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar NL-info.jdepnl@jdecoffee.com.

 

5. Aansprakelijkheid

I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

II. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in het door hem te verstrekken proefpakket of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van het verstrekte proefpakket.

III. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk- computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of

foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

IV. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 

6. Slotbepalingen

I. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.jacobsdouweegbertsprofessional.nl/acties/tea-master-selection-proefpakket/actievoorwaarden en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:

1. Klantenservice JDE Professional, Postbus 2, 3500 CA Utrecht; of

2. NL-info.jdepnl@jdecoffee.com

II. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan Klantenservice JDE Professional, Postbus 2, 3500 CA Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.

III. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

 

Aldus opgemaakt te Utrecht op 1 februari 2022